قوانين مسافر باردار به صورت کلي در شرکت هاي هواپيمايي به شکل زير است
1:
در بارداري اول تا انتهاي هفتۀ ۳۲ بارداري براي پروازهاي کمتر از دو ساعت
2:
در بارداري اول تا انتهاي هفتۀ ۲۸ بارداري براي پروازهاي بيشتر از دو ساعت
3:
در بارداري دوم تا انتهاي هفتۀ ۲۸ بارداريسایر اعلانات