کلیه پروازهای هواپیمایی چابهارایر از ترمینال ۱ انجام خواهدشد
کلیه پروازهای هواپیمایی چابهارایر از ترمینال ۱ انجام خواهدشدسایر اعلانات